Công thức tính toán thường gặp trong Địa Lý phổ thông

CÔNG THỨC tính toán thường gặp trong địa lý...

Yêu cầu
Đơn vị
Công thức tính
1.Mật độ
Người / km2
Mật độ = Dân sồ
                 diện tích
2.Sản lượng
Tấn hay
Triệu tấn
Sản lượng = diện tích x năng suất
3.Năng suất
Tạ / ha
Tấn/ha
Năng suất =  sản lượng
                      diện tích
4.Bình quân
Đất trên người
m2 / người
Bình quân đất = diện tích Đất
                               số dân
5.Bình quân
Thu nhập
trên người

USD / người

B/quân thu nhập  = diện tích Đất
                                  số dân
 6.Bình quân
Sản lượng trên người

Kg/ người
B/quân sản lượng  = tổng sản lượng
             số dân
7. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên
%
Tỉ lệ gia tăng = Tỉ suất sinh – tỉ suất tử
(đơn vị sinh và tử là ‰ mà TLGTTN là %
vì thế ta đổi từ ‰ ra %
bằng cách lấy cả tử và mẫu chia cho 10)
8. Tính tỉ trọng
%
Cho tổng số (hay cả nước) = 100%
Rồi lấy giá trị từng phần x 100% chia cho tổng số
A= giá trị của A x 100%
chia cho tổng số
9. Tính tốc độ tăng trưởng
%
Cho năm đầu tiên của bảng số liệu = 100%
% năm sau = giá trị của năm sau x 100%
chia cho giá trị năm đầu .
10.Từ % tính ra giá trị thực
Theo giá trị tính
(tỉ USD hay
triệu tấn ,,,)

Giá trị của A = % của A x giá trị của tổng số
11. Tìm giá trị Xuất nhập khẩu
Tỉ USD hay
triệu đồng
Tổng XNK = Xuất khẩu + Nhập khẩu
Cán cân XNK = Xuất khẩu – Nhập khẩu
Tổng XNK + CCXNK = 2 Xuất khẩu + 0

Lưu ý:
1 hải lý = 1852 m
1 tấn = 10 tạ = 1000 kg
1 ha = 10000 m2
1 km= 100 ha = 1.000.000 m2
            + Tính mật độ sẽ lấy số nguyên, không có số lẻ.
            + Chỉ nên lấy tối đa 2 số lẻ (trừ khi đề yêu cầu lấy nhiều hơn)

                                Còn đề không yêu cầu gì thì tốt nhất nên lấy 1 số lẻ thôi


- Mật độ dân số: luôn làm tròn lên về số nguyên (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0).
- Tất cả tính toán còn lại làm tròn sau dấu phẩy 1 số (9,9 - 9,8 - 9,7- 9,6....)Tải file miễn phí tại đây. - Xem thêm tại www.HLT.vn
>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chat
1