BÀI 29: ĐỊA LÝ NGÀNH CHĂN NUÔI

BÀI 29: ĐỊA LÝ NGÀNH CHĂN NUÔI

I. Vai trò và đặc điểm của ngành chăn nuôi:

1. Vai trò:

- Cung cấp cho con người thực  phẩm dinh dưỡng cao, các đạm động vật như thịt, trứng, sữa…

- Cung cấp nguyên liệu có công nghiệp nhẹ và là mặt hàng xuất khẩu có giá trị

- Cung cấp sức kéo, phân bón cho ngành trồng trọt
2. Đặc điểm:
- Đặc điểm quan trọng nhất: Sự phát triển và phân bố ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào cơ sở thức ăn của nó
- Trong nền nông nghiệp hiện đại, ngành chăn nuôi có nhiều thay đổi về hình thức và hướng chuyên môn hóa
II.Caùc ngaønh chaên nuoâi
VAÄT NUOÂI
VAI TROØ
H.THÖÙC C.NUOÂI
PHAÂN BOÁ


GIA SUÙC LÔÙN
Boø
-Vò trí haøng ñaàu trong chaên nuoâi.
-Laáy thòt, söõa, da
-Boø thòt: chaên thaû

-Boø söõa: chuoàng traïi
-Aán Ñoä coù ñaøn boø ñoâng nhaát.
-Nöôùc sx nhieàu Hoa Kyø, Braxin, EU, T.Quoác, Achentina… 
Traâu
Laáy thòt, söõa, da, söùc keùo, phaân boùn
Chaên thaû
Nam AÙ, ÑNAÙ








GIA SUÙC NHOÛ
Lôïn
-Vaät nuoâi quan troïng thöù 2 sau boø
-Laáy thòt, môõ, da
-Taän duïng nguoàn phaân boùn
Chuoàng traïi coâng nghieäp
Trung quoác, Hoa Kyø, Braxin, CHLB Ñöùc, Taây Ban Nha, Vieät Nam…
Cöøu
Laáy thòt, loâng, söõa, da.
Chaên thaû
Trung Quoác, Oâxtraylia, Aán Ñoä, Iran…
Deâ
Laáy thòt, söõa, nguoàn ñaïm ñoäng vaät quan troïng cuûa ngöôøi ngheøo
Chaên thaû
Aán Ñoä, Trung Quoác, moät soá nöôùc Chaâu Phi…

GIA CAÀM
Chuû yeáu laø Gaø
Laát thòt, tröùng, nguyeân lieäu cho coâng nghieäp cheá bieán thöïc phaåm
Chuoàng traïi coâng nghieäp
Trung Quoác, Hoa Kyø, EU, Braxin, LB Nga, Meâhicoâ

THUYÛ HAÛI SAÛN
Toâm, caù…..
Trung Quoác, Nhaät, Phaùp, Hoa kyø, Canaña, Haøn Quoác, khu vöïc ÑNAÙ

III. Ngành nuôi trồng thủy sản:
1. Vai trò:
- Cung cấp đạm, nguyên tố vi lượng dễ tiêu hóa, dễ hấp thục
- Nguồn nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm, xuất khẩu có giá trị
2. Tình hình nuôi trồng thủy sản:
- Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng gấp 3 lần, đạt 35 triệu tấn (10 năm trở lại)
- Những nước trồng thủy sản nhiều: Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Hoa Kì, Đông Nam Á…


=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chat
1